Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK), geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası bir kurumdur. 2015 yılında kurulan Konfederasyonun merkezi İstanbul’dadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Dünya genelindeki geleneksel sporları tek bir kurumsal çatı altında toplamak, üye federasyonlar arasında birlik beraberlik tesis etmek, Etnospor anlayışını yaygınlaştırıp olgunlaştırmak Konfederasyonun önceliklerindendir. Ayrıca, Etnospor alanındaki her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışmaları düzenlemek, bu yönde çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak konfederasyonun başlıca amaçları arasındadır.

DEK, Etnospor kelimesi ile ifade ettiği geleneksel sporları ve bunlara bağlı kültürleri günümüzde yeniden yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Tarih boyunca toplumların ve toplulukların yaşam tecrübesi ile ortaya çıkmış, zamanın süzgecinden geçerek en ideal şeklini almış değerlerin taşıdığı zenginliği gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.

Etnosporlar, tarihin günümüze taşıdığı bilgilerin ve tecrübenin ışığında geçmişin avcılık, savaş teknikleri, yiğitlik, giyim kuşam ve yemek kültürü gibi pek çok ögesini sportif ve kültürel faaliyetler ile gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaktadır.

DEK’in Misyonu

Milletler, bireyleri birbirine kenetleyen ortak geçmiş ve birikimin tezahürleridir. Bu ortak geçmiş ve birikimin en önemli unsurlarından biri geleneksel spor ve oyunlardır. Ancak çağımızda, geleneksel spor ve oyunlar yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aşırı şekilde kitleselleşen modern spor ve oyunların yol açtığı tek tipleşme, önlem alınmazsa, geleneksel spor ve oyunları geri dönüşü imkânsız bir sürece zorlamaktadır. Bu süreç, geleneksel spor ve oyunların önce çeşitliliğini azaltma ve fakirleştirme daha sonra da tamamen yok etme tehdidini ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan, milletlerin ve insanlığın bu ortak kültürünü korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, bizlere önemli bir sorumluluk yüklemektedir.

Her bir geleneksel spor ve oyun dalının kendi içinde bir değeri olması gerçeğinden hareketle, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel spor ve oyunların çeşitli etkinlikler ile korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını toplumsal bir sorumluluk olarak gören DEK, geleneksel spor ve oyunlar alanında her düzeyde (yerel, ulusal, bölgesel ve küresel) teşkilatlanmayı gerekli görmektedir. Bir yandan geleneksel spor ve oyunları regüle etmek ve yaygınlaştırmak, diğer yandan farklı düzeylerdeki teşkilatlar arasında iş birliği ve standardizasyonu sağlamak için merkezî bir çatı kurumuna ihtiyaç duyulmuştur. DEK bu değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu değerlendirmelerden hareketle Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun misyonu, toplumlar arası kültürel ve sportif fırsat eşitsizlikleri ile mücadele etmek için geleneksel spor ve oyunları regüle etmek, popülerleştirmek, profesyonelleştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla teşkilatlanmak, yenilikçi stratejiler geliştirmek, uygulamak, izlemek ve değerlendirmektir.

DEK’in vizyonu

Geleneksel spor ve oyunlar aracılığı ile rekabet ederken dayanışmayı, eğlenirken barışı, profesyonelleşirken geçmiş birikimi geleceğe taşımayı amaçlayan DEK, bu alanda uluslararası kabul gören bir otorite olma vizyonuna sahiptir.

DEK, geleneksel spor ve oyunları toplumsal üst amaçlardan bağımsız düşünmemektedir. DEK ayrıca, geleneksel spor ve oyunlar aracılığıyla en iyi yetenekleri ortaya çıkarmayı, hayata değer katacak rahatlamayı ve bugünün bireylerini ruh ve beden sağlığı açısından yetiştirmeyi (profesyonelleştirmeyi) gerekli ancak yeterli görmemektedir. Yeterli olabilmesi için söz konusu geleneksel spor ve oyunları, değer katacak üst amaçlarla ilişkilendirmeyi gerekli görmektedir. Bu çerçevede geleneksel spor ve oyunların icrasında;

  • Yetenek yarışının, farklı kültür ve düzeylerde insanları birbiri ile yakınlaştırarak güçlü toplumsal dayanışmaya yol açmasını,
  • Eğlenme ve rahatlama hakkı kullanılırken, insanlığın huzur ve barış içinde yaşamasına da katkı sunma bilinciyle hareket edilmesini,
  • Bugünkü bireyleri ruh ve beden sağlığı açısından yetiştirirken (profesyonelleştirirken) insanlık birikimini gelecek nesillere aktarmada bir köprü rolü üstlenilmesini, tarihsel ve toplumsal bir sorumluluk olarak görür.

Dolayısıyla DEK, spor ve oyunlara dair bakış açısını, rekabet içinde dayanışmaya, eğlenme içinde barışa, gelenek içinde gelecek inşası arayışına dönüştürerek geleneksel spor ve oyunlar yoluyla bireysel ve toplumsal hayata kalite katmayı hedeflemektedir.